Pracownicy młodociani (dof. kosztów)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 (Dz. U. z 2017 r.  poz. 59)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 232)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017, poz. 1644)
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz.U. 2007, Nr 59, poz. 404, z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. 2010, Nr 53, poz. 312, z późn.zm.)
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

UWAGA

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Ostrówek, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Ostrówek, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki Wysokość dofinansowania
W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia) do 8081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia) 254 zł

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie
  w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły zawodowej – w przypadku ukończenia nauki zawodu
 • kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika
 • kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę
 • kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
  w przypadku spółek
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 •  pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę

Opłaty:

1) opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

 2) wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy gminy

Numer konta bankowego:
Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski, O/ Ostrówek
15 8046 1038 2008 0700 0837 0001

Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrówek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Ostrówek

Ostrówek-Kolonia 32

21-102 Ostrówek

pokój nr 2, tel. 81 85 62 026

Dodatkowe informacje

 1. dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Ostrówek
 2. w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wniosek wraz z dowodem wpłaty należnej opłaty skarbowej należy złożyć w Urzędzie Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek

Formularze i załączniki (wzory dostępne poniżej):

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 3. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Autor: Eliza Borek-Jaksim

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Eliza Borek-Jaksim
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:7448