Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2022

Wójt Gminy Ostrówek zarządzeniem nr 112/2022 z dnia 28 października 2022 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  2021 r. poz. 1372), art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057) oraz   uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Ostrówek z dnia 05 lutego 2011r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 29 poz. 692) zarządzam, co następuje.

 • 1.
 1. Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na rok 2023”, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Projekt programu zamieszczony zostanie:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrówek,
  2) na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrówek,
  3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostrówek.
 • 2. Konsultacje przeprowadzane zostaną w terminie od 28 października 2022 r. do dnia 3 listopada 2022 r.
 • 3. Konsultacje, o których mowa w §1 będą przeprowadzane w formie:
  1. Przyjmowania uwag i opinii w trakcie spotkania informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu Gminy Ostrówek, w dniu 4 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Ostrówek, pokój nr 26.
  2. Przyjmowania wniosków na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia oraz uwag i opinii przesłanych na adres poczty elektronicznej cholewa@ostrowek.pl lub na adres Urzędu Gminy Ostrówek w terminie do dnia
  3 listopada 2022 r.
 • 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ostrówek.
 • 5. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 • 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 • 7. Zarządzenie wchodzi z życiem z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-10-28
Data publikacji:2022-10-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:843