Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 16 marca 2023 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2023

Wójt Gminy Ostrówek na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy o prawie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez promocję zwyczajów i tradycji ludowych.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:

 1. są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
 3. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
 4. reprezentują organizacje/podmiot zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
 5. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L z 2016r. Nr 119 poz. 1).

Prace komisji konkursowych odbywają się zgodnie z  art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XL/224/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia  23 marca 2023 r. do godz. 14:30. w Urzędzie Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, pok. nr 26 lub, e-mailem na adres: sekretariat@ostrowek.pl, bądź za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu do urzędu.

            Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spotkania komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.      

Zaproszenie zostało zamieszczone:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej - https://ugostrowek.bip.lubelskie.pl/
 2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrówek http://www.ostrowek.pl/
 3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-16
Data publikacji:2023-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:1241