Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 marca 2023

Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tekst jednolity  (Dz. U. 2020 r. poz. 1057)  Wójt Gminy Ostrówek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

  1. Konkurs ofert dotyczy powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez promocję zwyczajów i tradycji ludowych. 

1) Celem wykonania zadania w pkt. 1 powinno być:

  1. budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, poprzez realizację wspólnych działań promocyjnych,
  2. zaspokajanie lokalnych potrzeb społecznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  3. wspieranie inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość społeczeństwa obywatelskiego,
  4. zwiększenie aktywności społecznej, poprzez organizację imprez kulturalnych promujących zwyczaje i tradycje ludowe,
  5. prezentacja dorobku Gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa a art.3 ust. 3 w/w ustawy, poprzez promowanie wspólnych osiągnięć na imprezach okolicznościowych.

2) Na zlecanie zadań publicznych, zgodnie z uchwałą Nr XLII/235/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowano kwotę 7 000,00 zł., na zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez promocję zwyczajów i tradycji ludowych przeznacza się kwotę 4 500,00 zł.

3) Zadanie należy zrealizować w roku 2023, z zastrzeżeniem, że rozliczenie zadania powinno nastąpić do 15 grudnia 2023 Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością oraz zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie zawartej z wybranym oferentem. W trakcie wykonywania zadania zleconego oraz po jego realizacji Wójt Gminy ma prawo do kontroli wykonania zadania w zakresie zgodności z umową, efektywności i rzetelności wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania przekazanych środków finansowych oraz sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy. 

  1. Zasady przyznawania dotacji:

1) Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania zostanie wybrana przez Wójta Gminy Ostrówek - oferta najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Oferty są opiniowane przez Komisję Konkursową działającą na zasadach określonych w uchwale Nr XL/224/22 Rady Gminy Ostrówek z dnia 08 listopada 2022 r.  w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Wybranemu podmiotowi zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy. Złożenie oferty w konkursie nie jest równoczesne z przyznaniem dotacji.

2) Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Ostrówek.

3) Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057).

4) Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta oraz umocowanie osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za ostatni rok działalności oferenta, a w przypadku podmiotów, które rozpoczęły działalność w 2023 r. za okres prowadzenia działalności,
c) aktualny statut oferenta lub inny dokument organizacyjny podmiotu z którego wynikają jego zadania statutowe,
d) oświadczenie o nie prowadzeniu odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
e) umowę partnerską lub zaświadczenie o współpracy w przypadku projektów z udziałem partnera.

5) Wszystkie załączniki powinny być ponumerowane, podpisane przez osobę lub osoby uprawnione, opatrzone pieczęciami imiennymi, a w przypadku ich nie posiadania podpisane czytelnie z podaniem pełnionej funkcji, jeżeli przedkładane są w formie kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na pierwszej stronie przez osobę lub osoby uprawnione.

6) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu prawnego są uprawnione do reprezentowania podmiotu, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

7) Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji będą odrzucane.

3. Oferty należy składać w terminie do 06.04.2023 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Ostrówek; Ostrówek-Kolonia 32; 21-102 Ostrówek, lub listownie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, poprzez promocję zwyczajów i tradycji ludowych”. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Ostrówek.

 4. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

1) możliwości zrealizowania zadania przez podmiot składający ofertę oraz sposób realizacji zadań, z uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocenione na podstawie informacji o wcześniejszej działalności oferenta zawartej w ofercie lub potwierdzone referencjami,

2) kalkulacja kosztów zadania - przedstawiona w ofercie,

3) kwalifikacje osób realizujących zadanie – potwierdzone dokumentem zawierającym opis doświadczenia zawodowego / CV z własnoręcznym podpisem,

4) planowany przez oferenta udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – wskazane w ofercie,

5) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków stowarzyszenia/podmiotu – wskazane w ofercie,

6) staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej.

5. Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 12.04.2023 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek. Konkurs ma charakter jawny.

6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostrówek.

7. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich materiałach reklamowych i na drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych itp.) informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Ostrówek.

Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-16
Data publikacji:2023-03-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:1167