Drukuj

Aktualności

Administrator. Opublikowano w Uncategorised

Drukuj

Sprzątanie Świata

Piotr Siwek. Opublikowano w Informacje

Stowarzyszenie „Wspólna Sprawa” zaprasza mieszkańców Gminy Ostrówek na akcję
SPRZĄTANIA ŚWIATA, która odbędzie się w dniu 25.04.2015 r. (sobota).

Informujemy, że dzieci chcące wziąć udział w akcji sprzątania świata,  poniżej 10 - tego roku życia zobowiązane są przyjść z pełnoletnim opiekunem, natomiast dzieci powyżej 10 lat z pisemną zgodą rodziców.

 

Wśród uczestników zostaną rozlosowane 4 zaproszenia na koncert zespołu ENEJ !!! 

 

 

Drukuj

Apel Państwowej Komisji Wyborczej

Piotr Siwek. Opublikowano w Informacje

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy,
w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

            Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty,
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

                Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy (wzór w załączeniu). Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

                Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali
z ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców
sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Pismo PKW (1).pdf)Pismo PKW (1).pdf 320 kB10
Pobierz plik (WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW (1).doc)WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW (1).docWniosek o udostępnienie spisu wyborców25 kB11
Drukuj

Informacja o spisie

Piotr Siwek. Opublikowano w Informacje

Ostrówek-Kolonia, dnia 17-04-2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ostrówek informuje, iż sporządzony został spis wyborców Gminy Ostrówek w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Spis udostępniany jest w Urzędzie Gminy Ostrówek w godzinach pracy Urzędu.

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015r., każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Gminy Ostrówek, czy został uwzględniony w spisie. Na pisemny wniosek wyborcy gmina udziela informacji, czy osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje (w tym również powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wyborcy podane  we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

 

 

   Wójt Gminy Ostrówek

     mgr Tomasz Piecak

Drukuj

List Intencyjny

Piotr Siwek. Opublikowano w Informacje

W dniu 9 kwietnia 2015 r. w Lublinie w Muzeum Lubelskim w Lublinie odbyła się konferencja zorganizowana przez Marszałka Województwa lubelskiego, celem której było wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycji województwa lubelskiego. Spotkanie było prowadzone przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, PwC, Lubelską Agencje Wspierania Przedsiębiorczości i przedstawicieli samorządów. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele wszystkich szczebli samorządu województwa lubelskiego.

Na spotkaniu został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy działań wspierających napływ i powstanie nowych inwestycji w regionie.

Taki list został podpisany również przez Wójta Gminy Ostrówek.

 

 

Drukuj

Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP

Piotr Siwek. Opublikowano w Informacje

Zarządzenie  nr 21/2015
Wójta Gminy Ostrówek
z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach
Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

     Na podstawie art.156 § 1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) zarządzam, co  następuje:

§ 1. Powołuje się  Pana Mariusza Jarosława Filipka  na koordynatora  gminnego ds. obsługi informatycznej w czasie wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się pełnomocnikowi do spraw wyborów w Gminie Ostrówek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania.

                                                               Wójt Gminy Ostrówek
                                                              /-/ mgr Tomasz Piecak

Drukuj

Informacja w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.

Piotr Siwek. Opublikowano w Informacje

INFORMACJA
WÓJTA GMINY OSTRÓWEK
 Z DNIA 10 KWIETNIA 2015 ROKU

w sprawie czasu i miejsca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP.

   Informuję, że  zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane, według zasad określonych w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych… (M.P. Nr 30 poz. 345), do dnia 17 kwietnia 2015 roku w dniach i godzinach urzędowania tj. od 730 do 1530 w pokoju nr 17 Urzędu Gminy Ostrówek.

                                                                                                Wójt Gminy Ostrówek
                                                                                               /-/ mgr Tomasz Piecak

Drukuj

INFORMACJA.

Piotr Siwek. Opublikowano w Informacje

INFORMACJA O MIEJSCACH PRZEZNACZONYCH  NA URZĘDOWE  OBWIESZCZENIA WYBORCZE I PLAKATY KOMITETÓW WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 ROKU

      Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.11 z późn.zm.) Wójt Gminy Ostrówek podaje do wiadomości wykaz miejsc na terenie gminy Ostrówek przeznaczonych na bezpłatne  umieszczanie  urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

  1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek.
  2. Tablice ogłoszeń  w sołectwach: Antoniówka, Babczyzna, Cegielnia, Dębica, Dębica-Kolonia, Jeleń, Kamienowola, Leszkowice, Luszawa, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Tarkawica, Zawada, Żurawiniec, Żurawiniec-Kolonia.

Umieszczający urzędowe obwieszczenia i plakaty komitetów wyborczych powinni je umieszczać  w taki sposób, aby umożliwić ich łatwe usunięcie bez dokonania zniszczeń
w miejscach, na których były umieszczone. 

                                                                                        Wójt Gminy Ostrówek
                                                                                       /-/ mgr Tomasz Piecak

Drukuj

Ogłoszenie 10.04.2015 r.

Piotr Siwek. Opublikowano w Informacje

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ostrówek zaprasza mieszkańców zainteresowanych montażem pieców na biomasę na spotkanie z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Ostrówek.

Drukuj

OBWIESZCZENIE

Piotr Siwek. Opublikowano w Informacje

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Ostrówek 
dnia 9 kwietnia  2015 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 i art. 53a § 1 i art. 53 b § 1 i § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późniejszymi zmianami) podaję informację o numerach oraz obwodach głosowania utworzonych uchwałą Nr XXIII/134/13 Rady Gminy Ostrówek z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubels. z 2013 r. poz. 1354) oraz uchwałą Nr XXIX/170/13 Rady Gminy Ostrówek z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe obwody głosowania i ustalenia uch numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubels. z 2013 r. poz. 5234), w następujących granicach:

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

 Dębica, Zawada

 Szkoła Podstawowa w Dębicy, Dębica 25

2

 Babczyzna, Tarkawica

 Świetlica wiejska w Tarkawicy,Tarkawica 114 A

3

 Luszawa, Żurawiniec, Żurawiniec-Kolonia

Świetlica wiejska  w Luszawie, Luszawa 76

4

 

Cegielnia, Dębica-Kolonia, Jeleń, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia

 Szkoła Podstawowa  im. Bohaterów Monte Cassino w Ostrówku, Ostrówek-Kolonia 3

5

 Antoniówka, Kamienowola

 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienowoli, Kamienowola 43 A

6

Leszkowice

Szkoła Podstawowa  im. Dywizjonu 301 
w Leszkowicach, Leszkowice 12 A

  - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych        
   - obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego

Do dnia 25 kwietnia 2015 r. wyborcy mogą zgłaszać do Wójta Gminy Ostrówek zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym pragnący głosować przy pomocy nakładki na kartę sporządzonej w alfabecie Braillera.Wyborcy niepełnosprawni oraz ci, którzy w dniu głosowania będą mieli ukończone 75 lat mogą głosować przez pełnomocnika. Wnioski w sprawie ustanowienia pełnomocnika można składać do Wójta Gminy Ostrówek do dnia 4 maja 2015 r.

Głosowanie w dniu 10 maja 2015 r. będzie trwać od 7.00 do 21.00.

 

                                                                                                         Wójt Gminy Ostrówek

                                                                                                            /-/ Tomasz Piecak

Prześlij nam swoją opinię

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zgłoś wydarzenie
Najczęściej zadawane pytania

Film promocyjny

 

System Informacji Przestrzennej

maps-icon   System Informacji Przestrzennej
Gminy Ostrówek

Dołącz do nas

Multimedia

  logo fb   logo yt   logo nk

ePUAP

e puap
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką cookies. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce cookies.