Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 czerwca 2023

W związku z przystąpieniem Gminy Ostrówek do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, w dniach od 08.06.2023 r. do 07.07.2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Ostrówek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ostrówek.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

Konsultacje projektu Uchwały Rady Ostrówek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ostrówek mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ostrówek.

Projekt Uchwały Rady Gminy Ostrówek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.ugostrowek.bip.lubelskie.pl.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 08.06.2023 r. do 07.07.2023 r. w następujących formach:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Uchwały Rady Gminy Ostrówek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Ostrówek. Spotkanie odbędzie się w dniu 19.06.2023 r.  o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek (sala konferencyjna).
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w dniach od 08.06.2023 r. r. do 07.07.2023 r. osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Ostrówek pokój 20, tel. 818562733, w godzinach 9.00-15.00.
 3. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej lub papierowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.ostrowek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugostrowek.bip.lubelskie.pl. w terminie od dnia 08.06.2023 r. do dnia 07.07.2023 r.  

Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: sekretariat@ostrowek.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek lub osobiście do Urzędu Gminy Ostrówek, sekretariat – pokój nr 26 na 1 piętrze budynku.

 1. Badania ankietowego dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru rewitalizacji oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań.

Ankieta dostępna będzie na stronie  www.ugostrowek.bip.lubelskie.plwww.ostrowek.pl w terminie od dnia od dnia 08.06.2023 r. do dnia 07.07.2023 r.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą przedstawiającą proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ostrówek oraz formularz konsultacyjny udostępnione zostaną od dnia 08.06.2023 r. do dnia 07.07.2023 r.

 Można zapoznać się z nimi:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu www.ugostrowek.bip.lubelskie.pl
 2. na stronie internetowej Urzędu www.ostrowek.pl
 3. w punkcie obsługującym konsultacje społeczne: Urząd Gminy Ostrówek, pok. Nr 20, 1 piętro budynku.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ugostrowek.bip. lubelskie.pl
 • na stronie internetowej Urzędu ostrowek.pl
 • na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek oraz we wszystkich sołectwach.

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 08.06.2023 r. oraz po dniu 07.07.2023 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostrówek dostępna pod linkiem:

 www.ugostrowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=235

Ramy prawne dla procesu rewitalizacji w Polsce zawarte zostały w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Jednym z elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR), które są podstawowym narzędziem nakierowanym na kompleksowe podejście do procesu oraz podejmowanie działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Konsultacje

  Konsultacje

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-06-01
Data publikacji:2023-06-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:888