Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców placów zabaw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2023

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym i zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do właściwego utrzymywania i użytkowania obiektów. Ma się to odbywać zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

Obiekt budowlany należy użytkować:

w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska

oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.


O
biektami budowlanymi m.in. obiekty małej architektury służące rekreacji codziennej, na przykład:

piaskownice,

huśtawki,

drabinki,

karuzele,

bramki,

urządzenia wspinaczkowe,

zjeżdżalnie.

Utrzymanie powyższych obiektów w należytym stanie technicznym wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów oraz poddawaniem ich bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

 Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Niespełnienie wymogów, o których mowa w komunikacie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom
, które służą rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne dotyczące montażu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

 

Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Dorota Cabańska

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

    Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-06-05
Data publikacji:2023-06-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:195