Jesteś tutaj: Start / Dla Mieszkańca / RODO

RODO

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Ostrówek reprezentowana przez Wójta (adres: 21-102 Ostrówek ul. Ostrówek - Kolonia 32, (0-81) 856 20 02, e-mail: sekretariat@ostrowek.pl )
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@ostrowek.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze ( 6 ust. 1 lit. c RODO);

2) wykonania zawartej umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO);

3) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi ( 6 ust. 1 lit. e RODO);w związku z

 1. Ustawą z dnia  8  marca 1990   o samorządzie gminnym
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 ro finansach publicznych
 3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 5. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 6. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
 7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków,
 8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach,
 10. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej,
 11. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 12. Instrukcja Kancelaryjna,
 13. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
 14. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 15. Ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej
 16. Kodeks Postępowania Cywilnego

Oraz w niektórych przypadkach na podstawie udzielonej  zgody na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu z uwzględnieniem okresów  przechowywania   określonych   w   przepisach   szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
 2. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 3. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo wniesienia     skargi    do    Prezesa     Urzędu    Ochrony    Danych    Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celów, o którym mowa w punkcie
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Olga Rybak, kontakt: iod@ostrowek.pl

Artykuły

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Ostrówek oraz obszaru przyległego do Urzędu

14 lutego 2022

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Ostrówek, adres siedziby: Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@ostrowek.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia Gminy.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
1) do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
2) prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania;
4) prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9. Zarejestrowanie przez Administratora Państwa danych osobowych w przypadku objęcia monitoringiem wizyjnym jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

10. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-26
Data publikacji:2020-03-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Pogoda
Liczba odwiedzin:8477