Zarządzanie kryzysowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (GZZK) jest organem pomocniczym wójta w zapewnianiu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego.

Przewodniczącym GZZK jest Wójt Gminy Ostrówek. Członkami GZZK są kierownicy referatów Urzędu Gminy, innych jednostek organizacyjnych oraz przedstawicieli zespolonych służb i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu.

Zespół działa na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. art. 19 ust. 4 i 5 art. 20 (Dz. U. z 2007r., Nr 89, poz. 590 z późn. zm.), ustawy o stanie klęski żywiołowej z 18 kwietni 2002r. (Dz. U. Nr 62, poz. 558).

Do zadań Zespołu Gminnego należy:
• Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
• Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego;
• Podejmowanie przedsięwzięć do zapewnienia ochrony ludności i środowiska naturalnego, a także zapewniania warunków do przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowej;
• Informowanie opinii publicznej o zagrożeniach;
• Opiniowanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja;
• Utrzymywanie sił i środków przewidywanych do działania;
• Zapewnienie udziału ekspertów z danej dziedziny działań;
• Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działalności zapobiegawczej i odbudową;
• Dokumentowanie działań.

Członkowie Zespołu Gminnego realizują w trakcie jego prac swoje statutowe obowiązki i zadania. Realizacja tych zadań przez członków Zespołu Gminnego ma zapewnić bezkolizyjne i efektywne współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie zapobiegania, przygotowywania oraz reagowania i odbudowy w sytuacjach klęski żywiołowej obejmującej jedno lub więcej zagrożeń, a także zapewnić współdziałanie z siłami i środkami innych gmin, powiatu oraz siłami podporządkowanymi wojewodzie.

W celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych, dyżur pełni pracownik na stanowisku ds. Zarządzania Kryzysowego.

Kontakt W godzinach pracy Poza godzinami pracy, dni wolne
Telefon  667 740 299  
Faks  81 856 20 02  
E-mail p.siwek@ostrowek.pl   

Zakres przekazywania informacji dotyczy w szczególności:
1. poważnych awarii instalacji komunalnych,
2. utrudnień w ruchu drogowym,
3. katastrof komunikacyjnych,
4. przewozu substancji niebezpiecznych,
5. zagrożeń pożarowych,
6. skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych,
7. zagrożeń epidemiologicznych,
8. epidemii chorób ludzi,
9. epizoocji chorób zwierzęcych,
10. klęsk żywiołowych,
11. występowania niewypałów i niewybuchów,
12. zbiorowego naruszania ładu i porządku publicznego,
13. niepokojów i protestów społecznych,
14. imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenia porządku publicznego,
15. przestępstw przeciwko organom administracji publicznej,
16. awarii telekomunikacyjnych,
17. skażeń radiacyjnych,
18. aktów terroru kryminalnego,
19. nielegalnej migracji ludności,
20. innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Ostrówek.

Autor: Małgorzata Romańczuk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:15784