Informacja dla rolników odnośnie strat z powodu przymrozków

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2024

Szacowanie szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi takimi jak: grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawina.

Straty w gospodarstwach rolnych powinny zostać zgłoszone niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działy specjalnych produkcji na formularzach oświadczeń udostępnionych w materiałach poniżej. Wypełnione formularze należy złożyć do właściwego urzędu ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

 • Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy, w której znajdują się uprawy.
 • W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, rolnik przekazuje je do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa. Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której znajduje się gospodarstwo.
 • W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, rolnik kontaktuje się z gminami na terenie tych województw. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, producent rolny przekazuje je komisji właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Wszelkie dostępne informacje dotyczące szacowania strat spowodowanych suszą udostępniono na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdyż straty spowodowane tym zjawiskiem atmosferycznym od 2020 r. szacowane są za pomocą aplikacji publicznej.

Sposób załatwienia sprawy

Po złożeniu oświadczeń przez rolników, pracownicy urzędu gminy sprawdzają kompletność złożonego wniosku o oszacowanie szkód, a następnie wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje do Wojewody wniosek o powołanie komisji ds. szacowania szkód (jeśli w gminie funkcjonuje już komisja, niezwłocznie przystępuje do szacowania strat informując o tym Wojewodę za pomocą udostępnionego formularza). Komisje powołane przez Wojewodę dokonują:

 1. oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, nie później jednak niż:
  • do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw, albo
  • w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalanego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
  • w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania – w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach;
 2. dwukrotnego oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:
  • po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

Następnie komisje sporządzają protokoły szacowania strat na wzorze obowiązującym w danym roku, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, potwierdzając tym wystąpienia szkód.

Wymagane dokumenty

Urząd gminy/miasta dostarcza do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • informację o wystąpieniu na terenie gminy/miasta niekorzystnego zjawiska atmosferycznego i rozpoczęciu prac komisji;
 • w przypadku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci deszczu nawalnego lub huraganu – ekspertyzę z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzającą wystąpienie zjawiska;
 • w przypadku wystąpienia pioruna – dokument z Policji lub Straży Pożarnej potwierdzający zdarzenie. Jeśli w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ucierpiały zwierzęta gospodarskie, a zdarzenie miało miejsce poza budynkiem inwentarskim, wymagany jest dokument z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie po dostarczeniu dokumentów przez urząd gminy/miasta.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Szacowanie strat rolniczych

  Szacowanie strat rolniczych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2024-05-29
Data publikacji:2024-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:222