Ogłoszenie Wójta Gminy Ostrówek z dnia 25 września 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2020

Wójt Gminy Ostrówek na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) informuje organizacje pozarządowej i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy o prawie do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracy komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:

  1. są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie,
  3. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
  4. reprezentują organizacje/podmiot zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
  5. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781).

Prace komisji konkursowych odbywają się zgodnie z  art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr X/63/2019 Rady Gminy Ostrówek z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącycmi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Zgłoszenie przedstawicieli organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy następuje na podstawie złożonego formularza, dostępnego w załączeniu. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia  02 października 2020 r. do godz. 15:30. w Urzędzie Gminy Ostrówek, Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, pok. nr 26 lub, e-mailem na adres: sekretariat@ostrowek.pl, bądź za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu do urzędu.

            Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w jej posiedzeniach członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. Spotkania komisji odbywają się w godzinach pracy urzędu.      

 

Zaproszenie zostało zamieszczone:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej - https://ugostrowek.bip.lubelskie.pl/
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostrówek http://www.ostrowek.pl/
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrówek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-09-25
Data publikacji:2020-09-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:2572